Zákon NR SR č.56/2012 Z.z. a predpis ADR stanovujú, že každý odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných veci balením, nakládkou, plnením, vykládkou alebo inou manipuláciou nebezpečných vecí, musí vymenovať jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov na  prepravu nebezpečných vecí.

Ulohou bezpečnostného poradcu je pomáhať pri zabraňovaní vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke a doprave nebezpečných vecí (vrátane nebezpečných odpadov), ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

K výkonu bezpečnostného poradcu ADR nás oprávňuje viazaná živnosť a „osvedčenie bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí“, ktoré máme vydané dvaja pracovníci: Dagmar Várkolyová a Karol Várkoly. 

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK