Zákon o ochrane, podpore, a rozvoji verejného zdravia a súvisiace predpisy
vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie):

Prevádzkové poriadky (PP) a posudky o riziku:

  • ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Prevádzkové poriadky a posudky o riziku:
  • o min.zdravotných požiadavkách a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Spracovanie žiadostí ku vydaniu záväzného stanoviska/rozhodnutia:

  • v rámci posudkovej činnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti:
"epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení "
(§15 ods.2 písm.a) zákona NRSR č.355/2007 Z.z.)

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK