Odpadové hospodárstvo:
Vypracovanie dokumentov podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov:
 • prevádzkové poriadky
 • technologické reglementy
 • opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • žiadosti na orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve za účelom vydania rozhodnutí 
 • spracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vypracovanie ohlásení podľa povinností zákona č.79/2015 Z.z. 
 • vypracovanie "Programu odpadového hospodárstva"

Získané odborné spôsobilosti:
podľa zákona o odpadoch (NR SR č.223/2001 Z.z. v platnom znení)
 • odborne spôsobilá osoba pre činnosť autorizácie spracovania starých vozidiel
 • odborne spôsobilá osoba pre činnosť autorizácie spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení
s platnosťou  osvedčenia pre obidve činnosti do :  18.6.2013, platnosť predĺžená - č. osvedčenia 23/11/0 - 3.3. na dobu od 13.4.2011 - do 12.4.2021


podľa zákona o odpadoch (NR SR č.223/2001 Z.z. v platnom znení)
osvedčenie odbornej spôsobilosti na vydávanie posudkov  č.10/12/P-3.3. s platnosťou do 20.11.2017 a s predĺženou platnosťou do 20.11.2022
 • A - skládkovanie odpadov
 • B - spaľovanie odpadov

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK