Dlhoročné skúsenosti a praktické vedomosti a legislatíva v oblasti ŽP:

  • spracovanie dokumentov a  dokumentácie k vydaniu povolení podľa zákona o odpadoch,
  • odborná spôsobilosť k autorizácii - spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadov,
  • vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
  • vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
  • externá činnosť vodohospodára podľa zákona o vodách,
  • spracovanie dokumentov na zisťovacie konanie, alebo povinné hodnotenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  EIA,
  • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií,
  • úpravne vody - osvedčenie RUVZ pre "epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení",
  • spracovanie dokumentov a dokumentácie podľa zákona o ochrane ovzdušia,
  • vypracovanie povodňových plánov pre stavby aj trvalé prevádzky podľa zákona o  povodniach. 

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK