Vodné hospodárstvo - zákon o vodách a súvisiace vykonávacie predpisy.
Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie) :

 • Manipulačné poriadky pre vodné stavby (prípadne manipulačno-prevádzkové poriadky pre vodné stavby)
  • vlastné studne
  • vodovodná sieť v priemyselných podnikoch
  • kanalizačná sieť v priemyselných podnikoch
  • odlučovače ropných látok
  • odlučovače tukov
  • čistiarne odpadových vôd
 • Havarijný plán vrátane vypracovanie žiadosti a proces vyjadrenia a schválenia HPu správcu verejnej kanalizácie, správcu vodného toku, orgánu štátnej vodnej správy SIŽP príslušnej Inšpekcie životného prostredia
 • Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

Vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej vodnej správy

Externá činnosť vodohospodára v zmysle podmienok a povinnosti, ktoré pre právnicke a fyzické osoby - podnikateľov vyplyvajú z ustanovenia § 70 zákona o vodách.

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK